Stadgar & Statuter

Här kan ni läsa våra stadgar och statuterStadgar för:

S. Älvsborgs & Hallands Ardennerklubb

Antagna 1981 reviderade 2018
§1

Firmanamn: S. Älvsborgs & Hallands Ardennerklubb


§2

Klubben som är ideell, har till ändamål att främja ardenneraveln i Ps & N-län. För vinnande av detta mål vill klubben i mån av sina möjligheter:


Vara en sammanslutning för ardenneravel intresserade personer, som är bosatta i S. Älvsborg & Halland.


Stödja hingsthållning och uppfödning av avelsdjur.


Arbeta för ökad anslutning till den statliga hästpremieringen så att premieringsnämnden får möjlighet att bedöma de olika hingstarnas och stonas avelsvärde.

§3

Medlemskap i klubben kan erhållas av personer bosatta i Ps & N län som är beredda att verka för klubben och dess syften. Medlemskap erhålles efter anmälan till styrelsen. Medlem har att erlägga den medlemsavgift som årsstämman beslutar.


§4


Medlemsavgiftens storlek fastställes av ordinarie årsstämma för nästkommande verksamhetsår.


§5

Medlem äger rätt att efter anmälan till styrelsen utträda ur klubben. Medlem som bryter mot stadgarna eller på annat sätt skadar klubben eller motarbetar dess intressen kan uteslutas av styrelsen. Utesluten medlem äger rätt att föra frågan om uteslutande till ordinarie årsstämma för avgörande.


§6

Klubbens räkenskapsår sammanfaller med kalenderår.


§7

Klubben har sitt säte i ordförandens hemort.


§8

Klubbens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av 5 ordinarie ledamöter och 2 suppleanter. Ordförande väljes av årsmötet för en tid av ett år. Övriga får en tid av två år så att halva antalet är i tur att avgå vartannat år. Styrelsen väljer inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör. Den är beslutför då minst 3 ledamöter är närvarande. Styrelsen sammanträder när ordförande finner anledning härtill eller när minst 3 ledamöter gör framställning härom till ordföranden.


§9

Styrelsen åligger:

att på alla sätt främja ardenneravel, verka för god hästvård samt hästens praktiska användning

att handhava klubbens ekonomi

att förbereda ärenden som ska handläggas av klubben

att verkställa av klubben fattade beslut

att besluta om tid och plats för klubbens sammanträden

att överlämna sina redovisningshandlingar till revisorerna minst en månad före ordinarie årsmöte. Dessa redovisningshandlingar ska omfatta förvaltningsberättelse samt resultaträkning och balansräkning.


§10

Klubbens firma tecknas av dem styrelsen därtill utser.


§11

För granskning av styrelsens förvaltning och klubbens räkenskaper skall årligen väljas 1 revisor jämte 1 suppleant för tid intill dess val skett räkenskapsåret efter valet.


§12

Klubben håller årligen, senast under april månad, ordinarie årsmöte. Tid och plats för mötet jämte frågor som skall behandlas meddelas medlemmarna genom personlig kallelse senast 2 veckor före årsmötet. Följande ärenden skall förekomma.

1.Val av ordförande och sekreterare för mötet.

2.Val av 2 personer att jämte ordföranden justera mötets protokoll.

3.Fråga om mötet utlysts i behörig ordning.

4.Upprättande av röstlängd.

5.Styrelsens redovisningshandlingar.

6.Revisorernas berättelse.

7.Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.

8.Val av erforderligt antal styrelseledamöter och suppleanter.

9.Val av revisor jämte suppleant.

10.Fastställande av medlemsavgiften.

11.Av styrelsen hänskjutna ärenden.

12.Övriga frågor.


§13

Vid årsmöte äger varje närvarande medlem en röst, vilken gives öppet, såvida ej någon medlem begär sluten omröstning. Röstning med fullmakt är ej tillåten.


§14

Upplöses klubben skall befintliga tillgångar överlämnas till Avelsföreningen för Svenska Ardennerhästen.


§15

För ändring av dessa stadgar krävs ändringsbeslut vid två på varandra följande årsmöten, varav minst ett ordinarie. Vid omröstning fordras att minst två tredjedelar av de röstande tillstyrker ändringsförslaget. Om enhälligt beslut nås kan dock stadgeändring ske efter omröstning på enbart ett ordinarie årsmöte.

Våra statuter

Statuter för Södra Älvsborgs och Hallands ardenneklubbs priser:

Till hästar som utfört godkänt prov i körning.


Syftet med priset är att uppmuntra medlemmarna till att köra med sina ardennerhästar.


Priser ska tillfalla de hästar av ardennerras oavsett kön som visas under sommarpremiering för exteriörbedömning och körning för körbarhetsintyg, KBI, med godkänt resultat.

Bedömning och körning ska ske samma dag på de premieringsplatser som anordnas inom klubbens geografiska verksamhetsområde, Halland och Södra Älvsborg.


Priser ska delas ut på Ardennerklubbens årsmöte.


Styrelsen har rätt att ändra statuterna om förändringar sker i nuvarande regler för KBI eller andra händelser som påverkar syftet med priserna.


De ursprungliga statuterna från okänt datum saknas och detta är framtaget enligt styrelsebeslut 20170222.

Statuter för Södra Älvsborgs och Hallands Ardennerklubbs pris:

Till treårigt ardennersto som visats körd.


Syftet med priset är att främja ardenneraveln och att uppmuntra medlemmarna att köra sina ston.


Priset ska tillfalla det högst bedömda treåriga diplomstoet som samma dag visats körd för valfritt kälke, sulky eller vagn i anslutning till sommarpremiering på de premieringsplatser som arrangeras inom klubbens geografiska verksamhetsområde. Halland och Södra Älvsborg.


För att kunna erhålla detta pris krävs att ägaren är medlem i Södra Älvsborgs och Hallands Ardennerklubb.


Priserna ska delas ut på Ardennerklubbens årsmöte.


Styrelsen har rätt att ändra statuterna om förändringar sker inom premieringssystemet eller andra händelser som påverkar syftet med priserna.


De ursprungliga statuerna från okänt datum saknas och detta är framtaget enligt styrelsebeslut 20170222.

Statuter för Södra Älvsborgs och Hallands Ardennerklubbs pris:

Ungstopriser.


Syftet med priserna är att främja ardenneraveln och att uppmuntra medlemmarna.


Dessa priser ska tillfalla de högst bedömda två- respektive treårsstona som visas på sommarpremieringar i Halland respektive i Södra Älvsborg.


För att kunna erhålla dessa priser måste stoets ägare vara folkbokförd och stoet uppvisat i sin del av klubbens verksamhetsområde som består av Region Halland och Södra Älvsborg, den senare består av Sjuhäradsbygden utom de delar som ligger i Region Halland.


För att erhålla pris måste ägaren vara medlem i klubben.


Vid eventuella ändringar i premieringssystemet äger styrelsen rätt att ändra statuterna.


Priserna ska delas ut på Ardennerklubbens årsmöte.


Ovanstående statut är förtydligat av styrelsen 20180221 efter beslut på


årsstämman 20180202.